Hệ thống quản trị

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Việc phân cấp cụ thể trách nhiệm của mỗi thành viên và phòng ban trong công ty giúp cho chúng tôi hoạt động một cách hiệu quả nhất, giúp các phòng ban phối hợp nhau chặt chẽ nhằm tạo nên một Lixco phát triển bền vững.

Sơ đồ tổ chức